Apetit & Rio Mare - 2023-03-02 14:46:20


 

Soutěž Apetit & Rio Mare
Podmínky akce

 1. Pořadatel a podmínky
  1. Pořadatelem akce „Soutěž Apetit & Rio Mare“ (dále jen Akce) je Burda International CZ s.r.o., IČO: 15273598, se sídlem Praha 3, Přemyslovská 2845/43, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Pořadatel).
  2. Akce se řídí těmito podmínkami a Obchodními podmínkami Pořadatele dostupnými z burda.cz/dokumenty. Před účastí na Akci se musíte seznámit s těmito podmínkami, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými rovněž z burda.cz/dokumenty.
 2. Partneři Akce
  1. Bolton Czechia, IČO 15526381, Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4.
  2. Spolupracující influenceři: Romana Bohmová / @naskokvkuchyni, Petra Vindyšová / @petra.vindyšová, Inna Valoušová / @Garden.and.kitchen, Tomáš Plíšek / @klukvzastere.

(Partneři)

 1. Kdo se může soutěže účastnit a kdo může vyhrát?
  1. Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, s poštovní adresou v ČR, která souhlasí s těmito podmínkami Akce.
  2. Výhercem denní výhry Apetit nebo hlavní výhry Apetit se stane soutěžící, který splnil podmínky účasti v Akci a byl vybrán porotou Pořadatele. Výhercem v paralelně probíhajících soutěžích influencerů se stane ten, kdo splní podmínky vyhlášené v textu vyhlášení soutěže influencera na influencerově instagramové stránce.
 2. Co může soutěžící vyhrát?
  1. Výherci denní výhry Apetit získají jednu z cen, které do akce věnoval Pořadatel a Partner akce. Jednotlivé výhry jsou: předplatné časopisu Apetit (v hodnotě 839 Kč) na 1 rok a balíček Rio Mare v min. hodnotě 300 Kč. Takovýchto výher je do soutěže věnováno 31 ks (třicetjedna kusů). Hlavní výhrou Apetit je předplatné časopisu Apetit na 1 rok (v hodnotě 839 Kč)  a balíček produktů Rio Mare v min. hodnotě 500 Kč. Taková výhra je do soutěže věnována 1 ks (jeden kus).
  2. V soutěžích influencerů lze získat balíček produktů Rio Mare v min. hodnotě 300 Kč. Každý ze zapojených influencerů má k dispozci 3 ks (tři kusy) takových výher. Celkem je do soutěže věnováno 12 ks (dvanáct kusů) takových výher.
 3. Jak se může soutěžící akce zúčastnit?
  1. Soutěžící se do soutěže o denní výhru Apetit nebo hlavní výhru Apetit přihlásí prostřednictvím zveřejnění vlastní originální fotografie teplého tuňákového pokrmu, a to na svém vlastním otevřeném (veřejnosti dostupném) instagramovém účtu v termínu mezi 1. – 31. březnem 2023. Svůj post povinně označí hashtagem #varimesriomare a zároveň @apetitonline. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit datum ukončení přihlašování do soutěže.
  2. V soutěžích influencerů jsou podmínky a informace o výhře uvedeny v textu vyhlášení Soutěže influencera.
  3. Soutěžící dále:
   1. Soutěžící je povinen zveřejnit do soutěže pouze dílo (pokrm), které vytvořil osobně a jehož je autorem. Zároveň se zavazuje do soutěže zapojit pouze takovou fotografii / obrázek, který je jeho vlastní, tak aby nedošlo k porušení nebo dotčení práv třetích osob, nebo aby nebyly dotčeny oprávněné  zájmy třetích osob.
 4. Jak se rozhodne o výherci?
  1. Výherce denní i hlavní výhry vybere porota určená Pořadatelem. Pořadatel je oprávněn složení poroty kdykoliv změnit dle svého uvážení.
  2. Výsledky denních výher budou známé a na stránce www.apetitonline.cz/varimesriomare uveřejněné nejpozději 4. pracovní den po výběru výherce. Výhry jsou odesílány poštou po skončení akce, nejpozději do 20. 4. 2023.
  3. Výherci influrencerských soutěží budou uveřejněni na instagramovém účtu influencera v souladu s textem uvedeným ve vyhlášení Soutěže influencera.
  4. Výherci budou informováni a o sdělení své adresy požádáni z instagramového účtu Pořadatele nebo Partnerů  a dále mohou být zveřejněni, jak je to uvedeno v obchodních podmínkách.
  5. Výherci, kteří budou prostřednictvím instagramu Pořadatele nebo Partnerů kontaktováni, jsou povinni sdělit své adresy pro zaslání výhry nejpozději do 5. 4. 2023. Pokud tak neučiní, nárok na výhru zaniká.
  6. Pokud výherce výhru odmítne, bude jinak jemu náležející výhra nabídnuta dle uvážení Pořadatele některému ze soutěžících. Pokud se postupem dle tohoto článku nepodaří předat výhru ani náhradnímu výherci, Pořadatel výhru neudělí. Výherci nemají nárok na jakékoli náhradní plnění.
  7. Z účasti na Akci může být dle uvážení Pořadatele vyloučena osoba, která zneužije či poruší tyto podmínky nebo poškodí oprávněné zájmy Pořadatele, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
  8. Při účasti v Akci se soutěžící zavazuje poskytnout Pořadateli své dílo k případné další propagaci akce. Pořadatel i Partneři mohou takové dílo zveřejnit nebo ho jiným způsobem použít v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Akcí a její propagací či propagací Pořadatele a Partnerů a mohou u něj uvádět označení, nickname, název/označení jeho instagramového účtu, nebo celé jméno a obec soutěžícího. Poskytnutí díla je bezplatné a časově neomezené.
  9. Soutěžící souhlasí s tím, aby Pořadatel udělil jakékoli třetí osobě podlicenci k jakémukoli právu, ke kterému má v souladu s těmito Podmínkami akce licenci. Dále souhlasí s tím, aby Pořadatel postoupil jakékoli třetí osobě jakékoli právo, které má v souladu s těmito podmínkami Akce.
  10. Pořadatel je oprávněn umělecký výkon nebo dílo soutěžícího užít v původní, zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky. Ke změnám se nevyžaduje souhlas soutěžící.
  11. Pořadatel není povinen licenci dle této Smlouvy využít. Soutěžící potvrzuje, že takovým nevyužitím nebudou dotčeny její oprávněné zájmy.
  12. Licence dle tohoto článku je poskytována bezplatně.
  13. Po dobu trvání licence dle tohoto článku uděluje soutěžící svolení Pořadateli k zachycení své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžící, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, pouze však k účelům souvisejícím se soutěží a její propagací či propagací Pořadatelů a Partnerů soutěže.
  14. Svolení dle tohoto článku je uděleno bezplatně.
 5.  Zpracování osobních údajů
  1.  V souvislosti s účasti na Akci budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty.
 6. Změny podmínek
  1. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být výhercům předány alespoň náhradním způsobem. Výhry v této Akci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  2. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto podmínky, případně Akci částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. Účastník v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje Pořadatel o takové změně účastníka na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze podmínek nebo emailem nebo SMS zprávou. Účastník je povinen se se změnami podmínek seznámit.